WP nativně nemá pro posty typu page taxonomii. Takto ji lze dodělat – stačí následující kód vložit do souboru functions.php vaší šablony.

add_action( 'init', 'create_pages_hierarchical_taxonomy', 0 );
 
//taxonomy for post typ "pages"
 
function create_pages_hierarchical_taxonomy() {
 $labels = array(
  'name' => _x( 'Kategorie', 'taxonomy general name' ),
  'singular_name' => _x( 'Kategorie', 'taxonomy singular name' ),
  'search_items' => __( 'Vyhledej kategorii' ),
  'all_items' => __( 'Všechny kategorie' ),
  'parent_item' => __( 'Nadřazená kategorie' ),
  'parent_item_colon' => __( 'Nadřazená kategorie:' ),
  'edit_item' => __( 'Edituj kategorii' ), 
  'update_item' => __( 'Aktualizuj kategorii' ),
  'add_new_item' => __( 'Přidej novou kategorii' ),
  'new_item_name' => __( 'Název nové kategorie' ),
  'menu_name' => __( 'Kategorie' ),
 );  
 
// Now register the taxonomy
 register_taxonomy('kategorie',array('page'), array(
  'hierarchical' => true,
  'labels' => $labels,
  'show_ui' => true,
  'show_in_rest' => true,
  'show_admin_column' => true,
  'query_var' => true,
  'rewrite' => array( 'slug' => 'kategorie' ),
 ));
}